บิณฑบาตรทางเรือ

ปกิณกะ : บิณฑบาตรทางเรือ

          บิณฑบาตรทางเรือ หรือ การบิณฑบาตรทางน้ำ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า นาวาภิกขาจาร เป็นบิณฑบาตรชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียม่ของคนไทยภาค

กลางตอนล่าง ในพื้นที่ลุ่มน้ำชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมน้ำ โดยเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งทางกายภาพ และจิตวิญญาณของผู้คนในภูมิทัศน์

วัฒนธรรมไทย ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่ชาวไทยได้ก้าวเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ กล่าวโดยเฉพาะคนไทยในที่ราบลุ่ม ซึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำ

ไม่แต่เฉพาะ ชาวบ้านเท่านั้น แม้แต่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้าง สวนสระประทุม (วังสระประทุม) แล้วทรง

มาประทับแรม บ้างเป็นบางครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน ทรงโปรดนิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะวัดต่าง ๆ เข้ามารับบิณฑบาตรทางเรือ เป็นประจำ แม้กระทั่งรัชกาล

ที่ 5 เมื่อทรง ขึ้นไปประทับที่พระราชวัง บางปะอิน ที่อยุธยานั้น โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารกับ วัดชุมพลนิกายาราม

ราชวรวิหาร เข้าไปรับบิณฑบาต ในพระราชวัง 2 ครั้ง ส่วนในปัจจุบัน ก็ยังมีตักบาตรทางน้ำ อยู่บ้างประปราย

สาเหตุเนื่องจาก แม่น้ำคูคลองถูกละเลย อาจจะหาดูได้บาง ตามชนบท ที่ห่างไกลจากกรุงเทพพอสมควร เช่น แถบจังหวัดราชบุรี หรืออำเภอชาย

ขอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรืออาจจะเป็นประเพณี ซึ่งจัดปีละครั้ง เช่น การตักบาตรพระร้อยของชาวไทย เชื้อสายมอญ ปากเกร็ด และตั้งแต่

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ทางวัดบำเพ็ญเหนือ และ วัดบางเพ็งใต้ ได้ร่วมกับ ตลาดน้ำขวัยเรียม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี การตักบาตรพระทางเรือ

ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นมรดก  ของชาวไทย สืบทอด วัมนธรรม แต่โบราณ ให้คงอยู่ สืบไป

แม้นจะไม่เหมือนบรรยากาศ เมื่อวันวาน เนื่องจากอยู่กลางกรุงเทพ แต่เรามาช่วยกัน อนุรักษ์ ภาพมรดกเหล่านี้ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ต่อไป ส่วนท่าน

ผู้ใด นำคุณพ่อ คุณม่ ที่แก่เฒ่า มาตักบาตรทางน้ำ (นาวาภิกขาจาร) ทางเรามี วิวแชร์ และลิฟท์ 3 ตัว ไว้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คุณพ่อ คุณ

แม่ ผู้ชรา ได้มีโอกาศ ขึ้นบนสะพานเรือ มองทิวทัศนื ยามพระรับบาตรทางเรือ ท่ามกลาง สายน้ำอันสงบเงียบ และกลุ่มเรือโบราณ เผื่อท่านคิดภาพ

เมื่อวันวานได้บ้าง เป็นความสุขเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย สละเวลา มาถึง ซอยรามคำแหง 187 หรือ ซอยเสรีไทย 60 ยิ่งท่านที่อยู่ฝั่ง

ตะวันออกของกรุงเทพ ยิ่งใกล้ 07.00 - 08.30 น. ใส่บาตรพระทางเรือ แล้วกลับบ้าน สว่าง สะอาด สงบ (เฉพาะวันเสาร์ และ วัน

อาทิตย์ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ เป็นต้นไป)